Chi tiết tin - Xã Hướng Hiệp - Đakrông

 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 1
  • Hôm nay 60
  • Tổng truy cập 11.120

Nội dung chính trong công tác tuyên truyền CCHC tỉnh Quảng trị năm 2024

10:28, Thứ Sáu, 23-2-2024

Ngày 07 tháng 02 năm 2024 UBND tỉnh Quảng Trị ban hành kế hoạch Tuyên truyền CCHC Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2024, nội dung tuyên truyền tập trung vào các nội dung trọng tâm cụ thể như sau:

 

 

1. Tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vềcải cách hành chính; tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh.

2. Vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, đoàn thể, của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị -xã hội, các đơn vị sự công lập đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Các quy định của pháp luật về quản lý, tuyển dụng, sử dụng, đánh giá, khen thưởng kỷ luật đối với công chức. Tình hình kết quả cải cách công vụ trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung tuyên truyền về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công chức trong thực thi công vụ, công tác đào tạo bồi dưỡng; kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức công vụ và ý thức trách nhiệm, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ công chức và người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

3. Tuyên truyền những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế, nguyên nhân cũng như tình hình triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 -2030 được ban hành tại Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ và Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 -2030; Kế hoạch CCHC giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030 của tỉnh và Kế hoạch CCHC năm 2024 của UBND tỉnh.

4. Tuyên truyền kết quả đạt được của chỉ số PAR INDEX tỉnh Quảng Trị năm 2023, đặc biệt là các tiêu chí, tiêu chí thành phần đạt điểm tuyệt đối và tăng vượt bậc so với năm trước để duy trì, cũng cố và nâng cao cho năm 2024.

5. Tuyên truyền các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện và nâng cao các chỉ số PAR INDEX (Chỉ số về CCHC), DTI (Chỉ số đánh giá chuyển đổi số), PCI (Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh), PAPI (Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh), DDCI (Chỉ số đánh giá năng lực điều hành cấp sở, ban, ngành và địa phương thuộc tỉnh), IPA (Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh) của cơ quan, đơn vị, địa phương.

6.Tình hình triển khai, kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, sáng kiến, giải pháp mới, các mô hình hay, các điển hình tiên tiến trong quá trìnhthực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Giới thiệu các mô hình, cơ chế, đề án, dự án đang triển khai hoặc thí điểm về thực hiện CCHC, các điển hình tốt trong CCHC của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Phản ánh những vấn đề khác liên quan đến tổ chức triển khai các lĩnh vực cải cách hành chính tại các bộ, ngành, địa phương.

7. Kịp thời cập nhật các thủ tục hành chính đã được sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ lên Cổng thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị, địa phương và Cổng thông tin điện tử tỉnh, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh để cá nhân, tổ chức tiếp cận, cập nhật và tìm hiểu.

8. Tuyên truyền về kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, sắp xếp vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị

Các tin khác